Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád 

Všeobecně

1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí nákup vstupenek na akci Česko-slovenské psychedelické fórum (dále jen “Konference”) uskutečněné on-line prostřednictvím webových stránek eshop.beyondpsychedelics.cz. Nákupem vstupenky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.

2. Obchodníkem je společnost Amostia, s.r.o. (dále jen „společnost“ ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vložce 93978, IČ: 05182484, DIČ: CZ05182484, se sídlem Vyškov, Potoční 720/22a, PSČ 68201. Kontaktní adresou pro zákazníky je adresa sídla.

3. Společnost je zároveň pořadatelem Konference, na které jsou vstupenky prodávány. Společnost zajišťuje jak prodej, tak distribuci vstupenek. Nákupem vstupenky na Konferenci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a společností.

4. Zákazník je v souvislosti se vstupem na Konferenci povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Konference a je také povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Konference.

5. Pořadateli Konference je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

6. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo on-line prodej na stránkách https://eshop.beyondpsychedelics.cz a na místě konání akce společnost neodpovídá.

Postup při nákupu vstupenek

7. Vstupenky je možné zakoupit elektronicky on-line nebo přímo v místě konání akce, pokud nebude v době konání vyprodáno. O tom že jsou vstupenky vyprodány bude zákazník informován na webových stránkách.
Zákazník po vyplnění registrace a zaplacení bankovní kartou obdrží na svůj e-mail elektronickou vstupenku s uvedením svého jména a čísla. Touto vstupenkou se prokáže na začátku konference při registraci účastníků a bude mu předána páska, kterou se bude během konference jako účastník prokazovat při vstupu a kontrole.

8. S cenami jednotlivých vstupenek podle data nákupu se lze seznámit na webových stránkách https://eshop.beyondpsychedelics.cz anebo s nimi bude zákazník seznámen při jejich nákupu na místě konání.

9. Vstupenky na dobírku se nezasílají.

10. Vstupenku je možné převést na jinou osobu pouze jednou a zákazník je o tom povinen Společnost informovat písemně.

11. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Konferenci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád

12. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

13. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

14. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Konference, bude zákazník, který společnosti poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Konference je zrušena. Společnost neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Konference se zpožděním.

15. Dojde-li k úplnému zrušení Konference, bude společností cena za vstupenku zákazníkovi vrácena bankovním převodem na účet, který zákazník za tím účelem společnosti písemně sdělí.

16. V případě stornování závazně objednané vstupenky je dodavatel oprávněn požadovat po zákazníkovi storno poplatky a to ve výši 10% z ceny vstupenky. V případě stornování závazně objednaného ubytování a stravy, je dodavatel oprávněn požadovat po zákazníkovi storno poplatky ve výši:
a) do 30 dnů před zahájením akce 25% z celkové ceny ubytovnání a stravy
b) od 29 dnů do 15 dnů před zahájením akce 50% z celkové ceny ubytovnání a stravy
c) od 14 dnů do 6 dnů před zahájením akce 80% z celkové ceny ubytovnání a stravy
d) od 5 dnů před zahájením akce až do dne zahájení akce 100% z celkové ceny.

17. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e- mailovou adresu: info@beyondpsychedelics.cz anebo písemně na adresu společnosti.

Ochrana osobních údajů

18. Společnost shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne zákazník (i potencionální) při nákupu vstupenky, užívání webových stránek www.psychedelickeforum.cz a www.beyondpsychedelics.cz, eshop.beyondpsychedelics.cz, a přihlášení k odběru novinek. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě zákazníka, na základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Společnost osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů.
Společnost je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

19. Společnost zpracovává osobní údaje tak, že:
je sbírá pro pozdější využití, jako je např. odesílání zakoupených vstupenek, zasílání informací o změnách u Konference či vstupenek, umožnění vstupu zákazníka na Konference včetně sdílení údajů s příslušným spolupořadatelem či vyhlašovatelem Konference, je-li to k zajištění účasti zákazníka na Konferenci potřebné;
uchovává osobní údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů se svými (potenciálními) zákazníky nebo pro vylepšování svých služeb a produktů;
je sbírá pro jejich pozdější využití třetími stranami pro marketingové účely, výzkumy trhu nebo pro zasílání informací, které by mohly být pro (potenciálního) zákazníka zajímavé;
je zpracovává pro využití (i třetími stranami) v reklamě, newsletterech a dalších informacích (i třetích stran) v souladu s požadavky zákazníka nebo potenciálního zákazníka;
je užívá pro získání provozních informací, vyvíjení služeb nebo dalších aktivit, které mohou podpořit obchodní postupy;
je užívá k uplatňování a provádění zákonných povinností.

20. Poskytnutím osobních dat společnosti, resp. nákupem vstupenky dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů způsobem, který je popsán výše. Zakoupením vstupenky dává zákazník souhlas s uveřejněním své podoby na pořízených fotografiích a videozáznamech.

21. Zákazník je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely a to písemně. Společnost je v takovém případě povinna bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro tyto účely. Nesouhlas lze vyslovit prostřednictvím e-mailové adresy info@beyondpsychedelics.cz.

22. Přenos dat mezi počítačem zákazníka a serverem společnosti je během nakupování vstupenek zabezpečen šifrováním pomocí protokolu SSL, a to za účelem ochrany přenášených dat.

Závěr

23. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

24. Společnost si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.

Amostia, s.r.o. 14. srpna 2019

Top